Om uw aanvragen zo snel en goed mogelijk te kunnen verwerken

Om uw aanvragen zo snel en goed mogelijk te kunnen verwerken verzoeken wij u het volgende in acht te nemen:

 1. Wij verzoeken u uw orders schriftelijk in te dienen, met vermelding van alle gegevens, zoals tekst, aantal artikelen, plaats, formaat en kleur van de bedrukking.
 2. Herhalingsorders kunnen door ons uitsluitend als zodanig worden behandeld, als bij het verstrekken van de herhalingsorder de specificatie van de voorgaande order wordt meegezonden. Hernieuwde vermelding van de drukplaats en drukkleur is daarbij noodzakelijk.
 3. Door ons vervaardigde films en clichés blijven gedurende 3 jaar bewaard voor eventuele herhalingsopdrachten, na het verstrijken van dit termijn dienen opnieuw films, werktekeningen e.d. te worden meegezonden.
 4. Alle reprografische tussenvormen ( w.o. werktekeningen, films, clichés) welke door ons zijn vervaardigd, blijven ons eigendom.
 5. De gewenste drukkleur dient te worden aangegeven door een kleurstaal of door opgave van een RAL of PMS-nummer. Wij zullen de verlangde kleur steeds zo dicht mogelijk benaderen Wij kunnen echter geen volledig overeenstemmen garanderen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele kleurafwijkingen.
 6. Wanneer voor het uitvoeren van de opdrachten extra handelingen noodzakelijk zijn, zoals bevlammen, schoonmaken, verwijderen schutfolie e.d. dan zullen wij deze zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever voor diens rekening uitvoeren. Wij zullen daarbij steeds de voor de opdrachtgever voordeligste werkwijze kiezen.
 7. Door de klant aangeleverde films, werktekeningen of ander layout-materiaal worden uitsluitend terug gezonden indien dit in de opdracht uitdrukkelijk is gevraagd.
 8. Wij zullen steeds de naar ons weten best hechtende inkten gebruiken. Door de grote verscheidenheid van de aangeboden kunststoffen en de vaak van partij tot partij wisselende samenstelling van die stoffen, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het niet krasvast hechten van de bedrukking. Om van tevoren zekerheid te verkrijgen omtrent de hechting, dient u door ons tijdig een drukmonster te laten vervaardigen.
 9. Het bedrukken geschiedt geheel handmatig. Een (zeer) klein uitvalpercentage kan dan ook in enkele gevallen voorkomen. Wij zullen in zulke gevallen niet tot vergoeding van op deze wijze verloren gegane goederen overgaan. Dit geldt uiteraard niet voor goederen die door grove nalatigheid onzerzijds verloren zijn gegaan.
 10. Bij door ons gemaakte fouten, dienen wij in de gelegenheid gesteld te worden de fout te herstellen. Hiertoe dienen reclames binnen 5 dagen na aflevering der goederen gemaakt te te zijn. De betreffende goederen moeten binnen 7 dagen na aflevering der goederen weer in ons bezit. Allen wanneer aan deze voorwaarden is voldaan en wij niet tot herstel van de gemaakte fout in staat zijn, wordt tot vervanging van de goederen overgaan.
 11. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door te late levering, ook niet wanneer de late levering het gevolg is van een eerder door ons gemaakte fout. Immateriele schade wordt nooit vergoed.
 12. De ons ter behandeling aangeboden goederen dienen door de opdrachtgever zelf te worden verzekerd tegen verloren gaan door brand, inbraak of anderszins.
 13. Aangeleverde goederen worden door ons niet gecontroleerd op gebreken en/of juiste aantallen.
 14. Voor zover van toepassing en met uitzondering of aanvulling van het hierboven gestelde, geschieden alle leveringen overeenkomstig de voorwaarden voor de grafische industrie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Door de klant gestelde inkoopvoorwaarden zullen altijd ondergeschikt zijn aan onze voorwaarden.
 15. Goederen worden door de klant zelf aangeleverd, Kingprint verkoopt geen artikelen.
 16. Kingprint werkt met digitale grafische bestanden voor Windows/PC, geen MAC bestanden.
 17. Kingprint werkt met de volgende digitale formaten; Adobe Illustrator (max.CS3), "AI", "EPS" en "PDF".
 18. Artikelen gaan, na bewerking, in dezelfde verpakking retour als waarin deze zijn aangeleverd.

GA TERUG NAAR DE VOORPAGINA

Aanvraagformulier

Vult u alle gegevens zo zorgvuldig mogelijk in dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact opnemen.